Telerau Defnydd

CHARANGA CYMRU – TELERAU DEFNYDDIO’R WEFAN

 1. Ynghylch ein Telerau

  1. Mae’r telerau hyn (“Telerau”) yn esbonio sut y gallwch ddefnyddio’r wefan hon (“Gwefan”). Dylech ddarllen y Telerau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r Wefan.
  2. Trwy gyrchu neu ddefnyddio’r Wefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau hyn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno neu’n derbyn unrhyw un o’r Telerau hyn, dylech stopio defnyddio’r Wefan.
  3. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Wefan, cysylltwch â ni trwy e-bostio gdpr@charanga.com neu drwy ffonio 01273 823900. Mae’n bosib y byddwn yn recordio galwadau at ddibenion ansawdd a hyfforddiant.
  4. Mae’r Wefan yn cael ei weithredu gennym ni. Ni yw Charanga Limited sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif cwmni 01693650 ac mae gennym ein swyddfa gofrestredig yn 14-15 Berners Street, Llundain, W1T 3LJ, DU.
  5. Rydym yn cadw’r hawl i amrywio’r Telerau hyn o bryd i’w gilydd. Bydd ein telerau diweddaraf yn cael eu harddangos ar y Wefan a thrwy barhau i ddefnyddio a chael mynediad i’r Wefan yn dilyn newidiadau o’r fath, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan unrhyw amrywiad a wneir gennym ni. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio’r Telerau hyn o bryd i’w gilydd i wirio amrywiadau o’r fath.
 2. Defnyddio’r Wefan

  1. Dim ond at ddefnydd athrawon a myfyrwyr sefydliadau addysgol yng Nghymru (“Tanysgrifwyr”) yw’r Wefan. Os nad ydych yn Danysgrifiwr yna ni ddylech ddefnyddio’r Wefan hon. Os ydych yn Danysgrifiwr yna ni ddylech ganiatáu mynediad at y Wefan i unrhyw un nad ydynt yn Danysgrifiwr.
  2. Rydych chi’n cytuno:
   1. mai chi yn unig sy’n gyfrifol am yr holl gostau a threuliau y gallech eu hwynebu mewn perthynas â’ch defnydd o’r Wefan; a
   2. y byddwch yn cadw eich cyfrinair a manylion cyfrif eraill yn gyfrinachol ac na fyddwch yn eu rhannu ag unrhyw un nad yw’n Danysgrifiwr.
  3. Ni chewch ddefnyddio’r Wefan:
   1. mewn unrhyw ffordd sy’n torri unrhyw gyfraith neu reoliad cymwys;
   2. mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw ddiben neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus;
   3. at ddiben niweidio neu geisio niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd;
   4. i anfon, derbyn yn fwriadol, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio â’n safonau cynnwys fel y nodir yn y Telerau hyn;
   5. i drosglwyddo, neu i sicrhau anfon unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hyrwyddo digymell neu anawdurdodedig neu unrhyw fath arall o ddeisyfiad tebyg;
   6. i drosglwyddo unrhyw ddata yn fwriadol, anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys firysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau amser, cofnodwyr trawiadau bysell, ysbïwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol eraill neu god cyfrifiadurol tebyg sydd wedi’u dylunio i effeithio’n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd cyfrifiadurol neu galedwedd.
  4. Rydych hefyd yn cytuno:
   1. i beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo nac ailwerthu unrhyw ran o’r Wefan yn groes i’r Telerau hyn;
   2. i beidio â chael mynediad heb awdurdod, ymyrryd â, difrodi neu amharu ar:
    1. unrhyw ran o’r Wefan;
    2. unrhyw offer neu rwydwaith y mae’r Wefan yn cael ei storio arno;
    3. unrhyw feddalwedd a ddefnyddir i ddarparu’r Wefan; neu
    4. unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd y mae unrhyw drydydd parti yn berchen arno neu’n ei ddefnyddio.
   3. Gallwn atal, terfynu neu atal eich mynediad at y Wefan ar unwaith os na fyddwch yn cydymffurfio ag unrhyw ran o’r Telerau hyn, unrhyw delerau neu bolisïau y maent yn cyfeirio atynt neu unrhyw gyfraith berthnasol. Os byddwn yn arfer ein hawliau o dan y cymal hwn yna ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd pellach i chi, gan gynnwys atebolrwydd i ad-dalu ffioedd tanysgrifio.
   4. Mae’n bosib y byddwn yn diweddaru a newid y Wefan o bryd i’w gilydd ac nid ydym yn gwarantu y bydd y Wefan, nac unrhyw gynnwys arni, bob amser ar gael neu’n ddi-dor. Gallwn atal neu dynnu’n ôl neu gyfyngu ar argaeledd y cyfan neu unrhyw ran o’r Safle am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ataliad neu dynnu’n ôl.
   5. Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y Wefan yn ddiogel, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth a roddwch i ni ac felly ni allwn warantu y bydd yn cael ei chadw’n gyfrinachol.
 3. Uwchlwytho cynnwys i’r Wefan a safonau cynnwys

  1. Pryd bynnag y byddwch yn defnyddio nodwedd sy’n eich galluogi i uwchlwytho cynnwys i’r Wefan, neu i gysylltu â defnyddwyr eraill y Wefan, rhaid i chi gydymffurfio â’r safonau cynnwys a nodir yn y Telerau hyn.
  2. Dim ond Tanysgrifwyr sy’n athrawon all uwchlwytho cynnwys i’r Wefan.
  3. Mae’r safonau cynnwys canlynol yn berthnasol i bob defnydd o’r Wefan; rhaid i’r holl gynnwys:
   1. gydymffurfio â’r holl gyfreithiau a rheoliadau cymwys;
   2. peidio â hyrwyddo gwahaniaethu ar sail hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu oedran;
   3. peidio â thorri unrhyw hawlfraint, hawl cronfa ddata na nod masnach unrhyw berson arall;
   4. peidio â thorri unrhyw ddyletswydd gyfreithiol sy’n ddyledus i drydydd parti, megis dyletswydd gytundebol neu ddyletswydd cyfrinachedd;
   5. peidio â hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon;
   6. peidio â bod yn ddirmyg llys;
   7. peidio â bod yn fygythiol, cam-drin neu amharu ar breifatrwydd rhywun arall, nac achosi annifyrrwch, anghyfleustra neu bryder diangen;
   8. peidio â dynwared unrhyw berson, na chamliwio pwy ydych chi neu eich cysylltiad ag unrhyw berson;
   9. peidio ag eiriol, hyrwyddo, annog unrhyw barti i gyflawni, neu gynorthwyo unrhyw weithred anghyfreithlon neu droseddol;
   10. peidio â chynnwys datganiad rydych yn gwybod neu’n credu, neu y mae gennych sail resymol dros gredu, bod aelodau’r cyhoedd y mae’r datganiad wedi’i gyhoeddi, neu ar ffin cael ei gyhoeddi iddynt, yn debygol o ddeall fel anogaeth uniongyrchol neu anuniongyrchol neu gymhelliad arall i gomisiynu, paratoi neu gychwyn gweithredoedd terfysgol;
   11. peidio â chynnwys unrhyw hysbysebu na hyrwyddo unrhyw wasanaethau neu ddolenni gwe i wefannau eraill.
  4. Rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli y bydd unrhyw gynnwys y byddwch yn ei uwchlwytho i’r Wefan yn cydymffurfio â’n safonau cynnwys. Byddwch yn atebol i ni ac yn ein hindemnio am unrhyw achos o dorri’r gwarantau a’r cynrychioliadau hyn. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a ddioddefwn o ganlyniad i dorri’r gwarantau a’r cynrychioliadau hyn.
  5. Mae methu â chydymffurfio â’n safonau cynnwys yn gyfystyr â thorri’r Telerau hyn yn sylweddol a gall olygu ein bod yn cymryd pob un neu unrhyw rai o’r camau canlynol:
   1. tynnu eich hawl i ddefnyddio’r Wefan yn ôl ar unwaith, dros dro neu’n barhaol;
   2. cael gwared o unrhyw gynnwys a uwchlwythwyd gennych i’r Wefan ar unwaith, dros dro neu’n barhaol;
   3. rhoi rhybudd i chi;
   4. achos cyfreithiol yn eich erbyn i ad-dalu’r holl gostau ar sail indemniad (gan gynnwys costau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol) o ganlyniad i’r toriad;
   5. camau cyfreithiol pellach yn eich erbyn;
   6. datgelu gwybodaeth o’r fath i awdurdodau gorfodi’r gyfraith y teimlwn yn rhesymol ei bod yn angenrheidiol neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
  6. Rydym yn eithrio ein hatebolrwydd am bob cam y gallwn ei gymryd mewn ymateb i dorri ein safonau cynnwys. Nid yw’r camau y gallwn eu cymryd wedi’u cyfyngu i’r rhai a ddisgrifir uchod, a gallwn gymryd unrhyw gamau eraill sy’n rhesymol briodol yn ein barn ni.
  7. Nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth i oruchwylio, monitro na chymedroli unrhyw uwchlwytho neu wasanaeth rhyngweithiol a ddarparwn ar y Wefan, ac rydym yn benodol yn eithrio ein hatebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o ddefnyddio unrhyw wasanaeth uwchlwytho neu ryngweithiol gan ddefnyddiwr yn groes i’n safonau cynnwys, p’un a yw’r gwasanaeth yn cael ei safoni ai peidio.
  8. Rydym yn cynghori rhieni sy’n caniatáu i’w plant ddefnyddio gwasanaeth rhyngweithiol ei bod yn bwysig iddynt gyfathrebu â’u plant am eu diogelwch ar-lein. Dylai plant dan oed sy’n defnyddio unrhyw wasanaeth rhyngweithiol fod yn ymwybodol o’r risgiau posibl iddynt.
  9. Bydd unrhyw gynnwys y byddwch yn ei uwchlwytho i’r Wefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac yn amherchnogol. Rydych chi’n cadw’ch holl hawliau perchnogaeth yn eich cynnwys, ond rydych chi trwy hyn yn rhoi trwydded i ni a defnyddwyr eraill y Wefan i ddefnyddio, storio a chopïo’r cynnwys hwnnw ac i’w ddosbarthu a’i wneud ar gael i drydydd partïon. Mae gennym hefyd yr hawl i ddatgelu pwy ydych chi i unrhyw drydydd parti sy’n honni bod unrhyw gynnwys a bostiwyd neu a uwchlwythwyd gennych chi i’r Wefan yn groes i’w hawliau eiddo deallusol neu eu hawl i breifatrwydd.
  10. Chi yn unig sy’n gyfrifol am ddiogelu a gwneud copïau wrth gefn o’ch cynnwys.
 4. Perchnogaeth, defnydd a hawliau eiddo deallusol

  1. Mae’r Wefan hon a’r holl hawliau eiddo deallusol sydd ynddi yn eiddo i ni, ein trwyddedwyr neu’r ddau (fel sy’n berthnasol). Rydym ni a’n trwyddedwyr yn cadw ein holl hawliau a’u hawliau mewn unrhyw eiddo deallusol mewn cysylltiad â’r Telerau hyn.
  2. Nid oes dim yn y Telerau hyn yn rhoi unrhyw hawliau cyfreithiol i chi yn y Wefan ac eithrio yn ôl yr angen i’ch galluogi i gael mynediad i’r Wefan a’i defnyddio. Rydych yn cytuno i beidio ag addasu i geisio osgoi neu ddileu unrhyw hysbysiadau sydd wedi’u cynnwys ar y Wefan ac yn arbennig mewn unrhyw hawliau digidol neu dechnoleg diogelwch arall sydd wedi’u hymgorffori neu eu cynnwys o fewn y Wefan.
 5. Cywirdeb y wybodaeth ar y Wefan

  1. Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y Wefan yn gywir, yn gyfredol ac yn rhydd o fygiau, ni allwn addo y bydd. Ar ben hynny, ni allwn addo y bydd y Wefan yn addas at unrhyw ddiben. Mae unrhyw ddibyniaeth y gallwch ei rhoi ar y wybodaeth ar y Wefan hon ar eich menter eich hun.
  2. Nid yw cynnwys y Wefan yn gyfystyr â chyngor technegol, ariannol na chyfreithiol nac unrhyw fath arall o gyngor ac ni ddylid dibynnu arno at unrhyw ddibenion.
 6. Preifatrwydd a diogelu data

  Mae defnyddio’r Wefan yn amodol ar ddarpariaethau’r Atodlen i hyn a’n polisi preifatrwydd y gallwch ei gyrchu yma https://www.charanga.co.uk/site/gdpr/privacypolicy.

 7. Hyperddolenni a gwefannau trydydd parti

  Gall y Wefan gynnwys hyperddolenni neu gyfeiriadau at wefannau trydydd parti heblaw am y Wefan. Darperir unrhyw hyperddolenni neu gyfeiriadau o’r fath er hwylustod i chi yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau trydydd parti ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw gynnwys, deunydd neu wybodaeth sydd ynddynt. Nid yw arddangos unrhyw hyperddolen a chyfeiriad at unrhyw wefan trydydd parti yn golygu ein bod yn cymeradwyo gwefan, cynhyrchion neu wasanaethau’r trydydd parti hwnnw. Mae’n bosib y bydd eich defnydd o wefan trydydd parti yn cael ei reoli gan delerau ac amodau’r wefan trydydd parti hwnnw.

 8. Cyfyngiad ar ein hatebolrwydd

  1. Ac eithrio unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol na allwn ei eithrio yn ôl y gyfraith (megis ar gyfer marwolaeth neu anaf personol), nid ydym yn gyfreithiol gyfrifol am unrhyw:
   1. golledion:
    1. nad oeddynt yn rhagweladwy i chwi a ninnau pan ffurfiwyd y Telerau hyn; neu
    2. na chawsant eu hachosi gan unrhyw doriad ar ein rhan ni
   2. colledion busnes; a
   3. cholledion i’r rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr.
 9. Digwyddiadau y tu hwnt i’n rheolaeth

  Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw achos o dorri’r Telerau hyn a achosir gan unrhyw ddigwyddiad neu amgylchiad y tu hwnt i’n rheolaeth resymol gan gynnwys streiciau, cloi allan neu anghydfodau diwydiannol eraill; dadansoddiad o systemau neu fynediad at y rhwydwaith; neu lifogydd, tân, ffrwydrad neu ddamwain.

 10. Hawliau trydydd partïon

  Nid oes gan unrhyw un heblaw am barti i’r Telerau hyn unrhyw hawl i orfodi unrhyw un o’r Telerau hyn.

 11. Amrywiad

  Nid yw unrhyw newidiadau i’r Telerau hyn yn ddilys nac yn cael unrhyw effaith oni bai y cytunir arnynt yn ysgrifenedig gennym ni.

 12. Anghydfodau

  1. Os ydych yn anhapus â ni, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib. Byddwn yn ceisio datrys unrhyw anghydfod gyda chi yn gyflym ac yn effeithlon.
  2. Os ydych yn ddefnyddiwr, nodwch fod y telerau defnyddio hyn, eu cynnwys a’u ffurf, yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr. Rydych chi a ni’n dau yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw ac eithrio os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon y gallwch chi hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych chi’n byw yn yr Alban, gallwch chi hefyd ddwyn achos yn yr Alban.
  3. Os ydych yn fusnes, mae’r telerau defnydd hyn, eu cynnwys a’u ffurf (ac unrhyw anghydfodau neu hawliadau anghytundebol) yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr. Mae’r ddau ohonom yn cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Lloegr.

ATODLEN i Delerau DEFNYDD

Rhan A

Darpariaethau gweithredol

 1. Diffiniadau

  1. Yn yr Atodlen hon:
   Mae Rheolydd yn meddu ar yr ystyr a roddir mewn Deddfau Diogelu Data cymwys o bryd i’w gilydd;
   Mae Deddfau Diogelu Data yn golygu, yn rhwymol ar y naill barti neu’r llall neu’r Gwasanaethau:

   (a) Cyfarwyddeb 95/46/EC (Cyfarwyddeb Diogelu Data) a/neu Ddeddf Diogelu Data 1998 neu’r GDPR;
   (b) unrhyw ddeddfau sy’n gweithredu unrhyw gyfreithiau o’r fath; ac
   (c) unrhyw ddeddfau sy’n disodli, ymestyn, ailddeddfu, cydgrynhoi neu ddiwygio unrhyw rai o’r uchod;
   Mae Gwrthrych y Data yn meddu ar yr ystyr a roddir mewn Deddfau Diogelu Data cymwys o bryd i’w gilydd;
   Mae GDPR yn golygu Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (UE) 2016/679;
   Mae Sefydliad Rhyngwladol yn meddu ar yr ystyr a roddir yn y GDPR;
   Mae Data personol yn meddu ar yr ystyr a roddir mewn Deddfau Diogelu Data cymwys o bryd i’w gilydd;
   Mae Toriad Data Personol yn meddu ar yr ystyr a roddir yn y GDPR;
   mae prosesu yn meddu ar yr ystyr a roddir mewn Deddfau Diogelu Data cymwys o bryd i’w gilydd (ac ymadroddion cysylltiedig, gan gynnwys proses, proseswyd, wrthi’n prosesu, a phrosesau i’w dehongli’n unol â hynny);
   Mae Prosesydd yn meddu ar yr ystyr a roddir mewn Deddfau Diogelu Data cymwys o bryd i’w gilydd;
   Mae Data Gwarchodedig yn golygu Data Personol a dderbyniwyd gan neu ar ran y Cwsmer mewn cysylltiad â chyflawni rhwymedigaethau’r Cyflenwr o dan y Telerau; a
   Mae Is-brosesydd yn golygu unrhyw asiant, isgontractiwr neu drydydd parti arall (ac eithrio ei weithwyr) a gyflogir gan y Cyflenwr ar gyfer cyflawni unrhyw weithgareddau prosesu ar ran y Cwsmer mewn perthynas â’r Data Gwarchodedig.
   Mae Sefydliadau addysgu yn golygu ysgolion, hybiau cerddoriaeth, gwasanaethau cerddoriaeth neu unrhyw sefydliad cwsmeriaid arall sy’n tanysgrifio i wasanaethau Charanga;
 2. Bydd gan y termau a ddefnyddir yn yr Atodlen hon yr ystyron a nodir yn 1.1 uchod. Bydd i dermau mewn priflythrennau na ddiffinnir fel arall yma yr ystyr a roddir iddynt yn y Telerau. Cydymffurfiaeth y sefydliad addysgu â chyfreithiau diogelu data

  Mae’r partïon yn cytuno bod y sefydliad addysgu yn Rheolydd a bod Charanga yn Brosesydd at ddibenion prosesu Data Gwarchodedig yn unol â’r Telerau. Bydd y Sefydliad Addysgu bob amser yn cydymffurfio â’r holl Ddeddfau Diogelu Data mewn perthynas â phrosesu Data Gwarchodedig. Bydd y sefydliad addysgu yn sicrhau bod yr holl gyfarwyddiadau a roddir ganddo i Charanga mewn perthynas â Data Gwarchodedig (gan gynnwys darpariaethau’r Telerau) bob amser yn unol â Chyfreithiau Diogelu Data.

 3. Cydymffurfiaeth Charanga â deddfau diogelu data

  Bydd Charanga yn prosesu Data Gwarchodedig yn unol â’r rhwymedigaethau a osodir arno o dan Gyfreithiau Diogelu Data a darpariaethau’r Telerau.
 4. Indemniad

  Bydd y sefydliad addysgu yn indemnio a chadw Charanga wedi’i indemnio yn erbyn pob colled, hawliad, atebolrwydd, dirwyon, sancsiynau, llog, cosbau, costau, taliadau, treuliau, iawndal a delir i Wrthrychau Data, galwadau a chostau cyfreithiol a phroffesiynol eraill (a gyfrifir ar a sail indemniad llawn ac ym mhob achos p’un a yw’n deillio o unrhyw ymchwiliad gan, neu wedi’i osod gan, awdurdod goruchwylio ai peidio) sy’n deillio o neu mewn cysylltiad ag unrhyw doriad gan y sefydliad addysgu o’i rwymedigaethau o dan yr Atodlen hon.

 5. Cyfarwyddiadau

  1. Ni fydd Charanga ond yn prosesu (a bydd yn sicrhau bod Personél Charanga ond yn prosesu) y Data Gwarchodedig yn unol â Rhan B o’r Atodlen hon a’r Telerau (ac nid fel arall oni bai y cytunir yn ysgrifenedig ar gyfarwyddiadau prosesu amgen rhwng y partïon) ac eithrio lle bo angen fel arall dan gyfraith berthnasol (a bydd yn hysbysu’r sefydliad addysgu o’r gofyniad cyfreithiol hwnnw cyn prosesu, oni bai bod y gyfraith berthnasol yn ei atal rhag gwneud hynny ar seiliau pwysig er budd y cyhoedd).
  2. Os yw Charanga yn credu bod unrhyw gyfarwyddyd y mae’n ei dderbyn gan y sefydliad addysgu yn debygol o dorri’r Deddfau Diogelu Data bydd yn hysbysu’r sefydliad addysgu ar unwaith a bydd ganddo’r hawl i roi’r gorau i ddarparu’r gwasanaethau perthnasol nes bod y partïon wedi cytuno ar gyfarwyddiadau diwygiedig priodol nad ydynt yn torri.
 6. Diogelwch

  Gan gymryd i ystyriaeth gyflwr datblygiad technegol a natur y prosesu, rhaid i Charanga weithredu a chynnal y mesurau technegol a threfniadol a nodir yn Adran 2 o Ran B o’r Atodlen hon i ddiogelu’r Data Gwarchodedig rhag dinistr, colled, newid, datgelu neu fynediad damweiniol, anawdurdodedig neu anghyfreithlon.

 7. Is-brosesu a phersonél

 8. Bydd Charanga yn:
  1. peidio â chaniatáu prosesu Data Gwarchodedig gan unrhyw asiant, is-gontractwr neu drydydd parti arall (ac eithrio ei gyflogeion ei hun neu ei Is-broseswyr yn ystod eu cyflogaeth sy’n destun rhwymedigaeth cyfrinachedd y gellir ei gorfodi mewn perthynas â’r Data Gwarchodedig) heb awdurdodiad ysgrifenedig blaenorol y sefydliad addysgu;
  2. cyn i’r Is-Brosesydd perthnasol gyflawni unrhyw weithgareddau prosesu mewn perthynas â’r Data Gwarchodedig, penodi pob Is-Brosesydd o dan gontract ysgrifenedig sy’n cynnwys yr un rhwymedigaethau o bwys ag o dan yr Atodlen hon y gellir eu gorfodi gan Charanga a sicrhau bod pob Is-Brosesydd o’r fath yn cydymffurfio gyda phob rhwymedigaeth o’r fath;
  3. parhau i fod yn gwbl atebol i’r sefydliad addysgu o dan y Telerau am holl weithredoedd a diffyg gweithredu pob Is-Brosesydd fel pe baent yn eiddo iddo’i hun; a
  4. sicrhau bod pob person sydd wedi’i awdurdodi gan Charanga neu unrhyw Is-brosesydd i brosesu Data Gwarchodedig yn destun rhwymedigaeth gytundebol ysgrifenedig rhwymol i gadw’r Data Gwarchodedig yn gyfrinachol.
 9. Rhestr o is-broseswyr awdurdodedig

  Mae’r sefydliad addysgu yn awdurdodi penodi’r Is-broseswyr a restrir isod:

  • Dim
 10. Cymorth

  1. Bydd Charanga (ar gost y sefydliad addysgu) yn cynorthwyo’r sefydliad addysgu i sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau’r sefydliad addysgu yn unol ag Erthyglau 32 i 36 o’r GDPR (ac unrhyw rwymedigaethau tebyg o dan y Deddfau Diogelu Data cymwys) gan ystyried natur y prosesu a’r wybodaeth sydd ar gael i Charanga.
  2. Bydd Charanga (ar gost y sefydliad addysgu) gan ystyried natur y prosesu, yn cynorthwyo’r sefydliad addysgu (drwy fesurau technegol a threfniadol priodol), i’r graddau y mae hynny’n bosibl, i gyflawni rhwymedigaethau’r sefydliad addysgu i ymateb i geisiadau am arfer hawliau Gwrthrych y Data o dan Bennod III o’r GDPR (ac unrhyw rwymedigaethau tebyg o dan y Cyfreithiau Diogelu Data perthnasol) mewn perthynas ag unrhyw Ddata Gwarchodedig.
 11. Trosglwyddiadau rhyngwladol

  Ni fydd Charanga yn prosesu a/neu’n trosglwyddo, neu’n datgelu fel arall yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, unrhyw Ddata Gwarchodedig yn neu i wledydd y tu allan i’r UE nac i unrhyw Sefydliad Rhyngwladol heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y sefydliad addysgu.

 12. Archwiliadau a phrosesu

  Rhaid i Charanga, yn unol â Chyfreithiau Diogelu Data, sicrhau bod unrhyw wybodaeth ar gael i’r sefydliad addysgu sydd yn ei feddiant neu ei reolaeth ag sy’n angenrheidiol i ddangos bod Charanga yn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau a osodir arno o dan yr Atodlen hon ac i ddangos cydymffurfiad â’r rhwymedigaethau ar bob parti a osodir gan Erthygl 28 o’r GDPR (ac o dan unrhyw Gyfreithiau Diogelu Data cyfatebol sy’n cyfateb i’r Erthygl 28 honno), ac sy’n caniatáu ar gyfer a chyfrannu at archwiliadau, gan gynnwys arolygiadau, gan y sefydliad addysgu (neu archwilydd arall a orchmynnir gan y sefydliad addysgu) ar gyfer hyn diben (yn ddarostyngedig i uchafswm o un cais am archwiliad mewn unrhyw gyfnod o 12 mis o dan y paragraff 12 hwn).

 13. Toriad

  Bydd Charanga yn hysbysu’r sefydliad addysgu yn ddi-oed ac yn ysgrifenedig pan ddaw’n ymwybodol o unrhyw Doriad Data Personol mewn perthynas ag unrhyw Ddata Gwarchodedig.

 14. Dileu/dychwelyd a goroesi

  Fel y’i diffinnir ym mholisi preifatrwydd Charanga (gweler www.charanga.co.uk/site/gdpr/privacypolicy) yn dilyn diwedd darpariaeth y Gwasanaethau sy’n ymwneud â phrosesu Data Gwarchodedig, ar gost Charanga ac yn ôl opsiwn y sefydliad addysgu, bydd Charanga naill ai’n dychwelyd yr holl Ddata Gwarchodedig i’r sefydliad addysgu neu’n cael gwared ar y Data Gwarchodedig yn ddiogel (ac wedi hynny’n dileu’r holl gopïau presennol ohono’n brydlon) ac eithrio i’r graddau y mae unrhyw gyfraith berthnasol yn ei gwneud yn ofynnol i Charanga storio Data Gwarchodedig o’r fath. Bydd yr Adendwm hwn yn goroesi terfynu neu ddod â’r Cytundeb i ben am gyfnod amhenodol yn achos paragraffau 4 a 14 o’r Rhan A hon a hyd at 12 mis yn dilyn terfynu’r Cytundeb neu’r dyddiad y daw’r Cytundeb i ben yn achos yr holl baragraffau a darpariaethau eraill yn yr Adendwm hwn, pa un bynnag a ddaw i ben. Yn dilyn diwedd darpariaeth y Gwasanaethau sy’n ymwneud â phrosesu Data Gwarchodedig, ar gost y sefydliad addysgu, bydd Charanga yn cael gwared ar y Data Gwarchodedig yn ddiogel yn unol â’r cyfnodau a nodir yn ein Polisi Preifatrwydd (ac wedi hynny yn dileu’n brydlon yr holl gopïau presennol o ei) ac eithrio i’r graddau y mae unrhyw gyfraith berthnasol yn ei gwneud yn ofynnol i Charanga storio Data Gwarchodedig o’r fath. Bydd yr Atodlen hon yn goroesi terfynu neu ddod â’r Cytundeb i ben am gyfnod amhenodol yn achos paragraffau 4 a 14 o’r Rhan A hon a hyd at 12 mis yn dilyn terfynu’r Cytundeb neu’r dyddiad y daw’r Cytundeb i ben yn achos yr holl baragraffau a darpariaethau eraill yn yr Atodlen hon, pa un bynnag a ddaw i ben.

Rhan B

Manylion prosesu data a diogelwch

Adran 1 — Manylion prosesu data

Bydd prosesu’r Data Gwarchodedig gan Charanga o dan y Telerau ar gyfer y pwnc, hyd, natur a dibenion ac yn cynnwys y mathau o Ddata Personol a’r categorïau o Wrthrychau Data a nodir yn yr Adran 1 hon o Ran B.

 1. Pwnc prosesu:

  Mae pwnc gweithgareddau prosesu Charanga at ddibenion GDPR yn cynnwys darparu gwasanaeth i sefydliadau addysgu ddarparu addysgu a dysgu cerddoriaeth ddigidol i’w hathrawon a’u myfyrwyr.

 2. Categorïau Gwrthrychau Data

  • Manylion cyswllt cwsmeriaid – athrawon a’u myfyrwyr, cysylltiadau bilio o fewn sefydliadau
  • Manylion gweithwyr
  • Hanes anfonebu a bilio
 3. Hyd y prosesu:

  Mae unrhyw ddata personol yn cael ei storio am gyfnod y contract a thu hwnt yn dibynnu ar wrthrych y data:-

  • Mae data bilio sefydliadol yn cael eu storio am 6 blynedd o ddechrau’r contract
  • Cedwir data athrawon 3 blynedd o ddiwedd y contract rhag ofn i athro newid ymlyniad y sefydliad addysgu fel y gellir cadw eu gwersi personol a’u hadnoddau rhwng tanysgrifiadau a hefyd fel y gallant gael gwybod am gynnwys a nodweddion newydd.
  • Cedwir data myfyrwyr 18 mis o ddiwedd y contract rhag ofn i’w sefydliad addysgu ail-danysgrifio.
 4. Natur a phwrpas y prosesu:

  • Rydym yn casglu eich data personol wrth gyflawni contract i ddarparu gwasanaeth addysgu a dysgu cerddoriaeth digidol, i sicrhau bod archebion yn cael eu cwblhau a’ch bod yn gallu gwneud y gorau o’r gwasanaeth,
  • Rydym yn casglu ac yn storio eich data personol fel rhan o’n rhwymedigaeth gyfreithiol at ddibenion cyfrifyddu a threth busnes
  • O bryd i’w gilydd byddwn yn anfon gwybodaeth farchnata atoch lle rydym wedi asesu ei fod o fudd i chi fel tanysgrifiwr blaenorol ac er ein lles ni. Ni fydd gwybodaeth o’r fath yn ymwthiol a chaiff ei phrosesu ar sail buddiannau cyfreithlon
 5. Math o Ddata Personol:

  • Sefydliad
   • Manylion cyswllt bilio (enw, sefydliad a chyfeiriad e-bost)
   • Mewn achos lle gwneir taliad â cherdyn byddai ein darparwr taliadau (Stripe) yn cadw manylion cerdyn talu – gellir cyrchu manylion cerdyn talu trwy docyn diogel rhag ofn na fydd Charanga byth yn storio manylion cerdyn.
  • Athrawon
   • Manylion cyswllt (enw, sefydliad addysgu a chyfeiriad e-bost) Adnoddau
   • personol (ffeiliau fel pdf, mp3, mp4 o ddeunyddiau personol) Gwersi
   • personol (rhestrau o adnoddau Charanga neu adnoddau personol eich hun)
   • Grwpiau disgyblion/myfyrwyr (rhestrau o fyfyrwyr)
  • Myfyrwyr
   • Enw, sefydliad addysgu
   • Tystiolaeth gwaith/Ffeiliau asesu
 6. Cyfarwyddiadau prosesu penodol:

  Dim

Adran 2—Mesurau diogelwch technegol a threfniadol lleiaf

 1. Bydd Charanga yn gweithredu ac yn cynnal y mesurau diogelwch technegol a threfniadol canlynol i amddiffyn y Data Gwarchodedig:
  1. Yn unol â’r Deddfau Diogelu Data, gan ystyried y diweddaraf, costau gweithredu a natur, cwmpas, cyd-destun a dibenion prosesu’r Data Gwarchodedig sydd i’w wneud o dan neu mewn cysylltiad â’r Telerau, fel yn ogystal â’r risgiau o debygolrwydd a difrifoldeb amrywiol i hawliau a rhyddid pobl naturiol a’r risgiau a gyflwynir gan y prosesu, yn enwedig o ddinistrio’n ddamweiniol neu’n anghyfreithlon, colli, newid, datgelu heb awdurdod, neu fynediad at y Data Gwarchodedig a drosglwyddir, eu storio neu eu prosesu fel arall, bydd Charanga yn gweithredu mesurau diogelwch technegol a threfniadol priodol sy’n briodol i’r risg, gan gynnwys fel y bo’n briodol y materion hynny a grybwyllir yn Erthyglau 32(1)(a) i 32(1)(d) (yn gynwysedig) o’r GDPR.